1397/4/29 - 6 ذیقعده 1439 - 2018/7/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 08:12
کد خبر: 4012 تاریخ : 1396/12/08 - 1439/06/10 - 2018/02/27
رخداد نجومی امروز