1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 03:37
کد خبر: 4008 تاریخ : 1396/12/04 - 1439/06/06 - 2018/02/23
رخداد نجومی امروز