1397/11/1 - 14 جمادی الاول 1440 - 2019/1/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 22:40
کد خبر: 4005 تاریخ : 1396/12/01 - 1439/06/03 - 2018/02/20
رخداد نجومی امروز