1397/5/30 - 9 ذیحجه 1439 - 2018/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 12:04
کد خبر: 3970 تاریخ : 1396/10/27 - 1439/04/29 - 2018/01/17
رخداد نجومی امروز