1397/8/23 - 6 ربیع الاول 1440 - 2018/11/14

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 12:04
کد خبر: 3970 تاریخ : 1396/10/27 - 1439/04/29 - 2018/01/17
رخداد نجومی امروز