1397/5/1 - 9 ذیقعده 1439 - 2018/7/23

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 23:13
کد خبر: 3967 تاریخ : 1396/10/24 - 1439/04/26 - 2018/01/14
رخداد نجومی امروز