1397/7/26 - 8 صفر 1440 - 2018/10/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 23:13
کد خبر: 3967 تاریخ : 1396/10/24 - 1439/04/26 - 2018/01/14
رخداد نجومی امروز