1397/7/26 - 8 صفر 1440 - 2018/10/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 10:37
کد خبر: 3965 تاریخ : 1396/10/22 - 1439/04/24 - 2018/01/12
رخداد نجومی امروز