1397/7/26 - 8 صفر 1440 - 2018/10/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعتن 23:38
کد خبر: 3962 تاریخ : 1396/10/19 - 1439/04/21 - 2018/01/09
رخداد نجومی امروز