1397/7/26 - 8 صفر 1440 - 2018/10/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 15:45
کد خبر: 3960 تاریخ : 1396/10/17 - 1439/04/19 - 2018/01/07
رخداد نجومی امروز