1397/7/26 - 8 صفر 1440 - 2018/10/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 11:41
کد خبر: 3958 تاریخ : 1396/10/15 - 1439/04/17 - 2018/01/05
رخداد نجومی امروز