1397/7/26 - 8 صفر 1440 - 2018/10/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 12:00
کد خبر: 3952 تاریخ : 1396/10/09 - 1439/04/11 - 2017/12/30
رخداد نجومی امروز