1397/5/1 - 9 ذیقعده 1439 - 2018/7/23

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 09:52
کد خبر: 3950 تاریخ : 1396/10/07 - 1439/04/09 - 2017/12/28
رخداد نجومی امروز