1397/7/26 - 8 صفر 1440 - 2018/10/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 03:57
کد خبر: 3948 تاریخ : 1396/10/05 - 1439/04/07 - 2017/12/26
رخداد نجومی امروز