1397/8/23 - 6 ربیع الاول 1440 - 2018/11/14

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج حوت
ورود ماه به برج حوت ساعت 18:15
کد خبر: 3945 تاریخ : 1396/10/02 - 1439/04/04 - 2017/12/23
رخداد نجومی امروز