1397/9/26 - 9 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 10:45
کد خبر: 3913 تاریخ : 1396/08/30 - 1439/03/02 - 2017/11/21
رخداد نجومی امروز