1397/6/28 - 9 محرم 1440 - 2018/9/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 10:45
کد خبر: 3913 تاریخ : 1396/08/30 - 1439/03/02 - 2017/11/21
رخداد نجومی امروز