1397/7/26 - 8 صفر 1440 - 2018/10/18

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه از برج عقرب
خروج ماه از برج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 22:31
کد خبر: 3910 تاریخ : 1396/08/27 - 1439/02/28 - 2017/11/18
رخداد نجومی امروز