1397/6/28 - 9 محرم 1440 - 2018/9/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 11:51
کد خبر: 3908 تاریخ : 1396/08/25 - 1439/02/26 - 2017/11/16
رخداد نجومی امروز