1397/9/26 - 9 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج میزان
ورود ماه به برج میزان ساعت 02:56
کد خبر: 3906 تاریخ : 1396/08/23 - 1439/02/24 - 2017/11/14
رخداد نجومی امروز