1397/6/28 - 9 محرم 1440 - 2018/9/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 20:10
کد خبر: 3903 تاریخ : 1396/08/20 - 1439/02/21 - 2017/11/11
رخداد نجومی امروز