1397/4/3 - 9 شوال 1439 - 2018/6/24

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 13:56
کد خبر: 3897 تاریخ : 1396/08/14 - 1439/02/15 - 2017/11/05
رخداد نجومی امروز