1397/4/3 - 9 شوال 1439 - 2018/6/24

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 13:16
کد خبر: 3895 تاریخ : 1396/08/12 - 1439/02/13 - 2017/11/03
رخداد نجومی امروز