1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 10:13
کد خبر: 3893 تاریخ : 1396/08/10 - 1439/02/11 - 2017/11/01
رخداد نجومی امروز