1397/9/26 - 9 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 16:31
کد خبر: 3888 تاریخ : 1396/08/05 - 1439/08/06 - 2017/10/27
رخداد نجومی امروز