1397/9/26 - 9 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/17

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 03:43
کد خبر: 3886 تاریخ : 1396/08/03 - 1439/02/04 - 2017/10/25
رخداد نجومی امروز