1397/7/1 - 13 محرم 1440 - 2018/9/23

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه ازبرج عقرب
خروج ماه ازبرج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 15:29
کد خبر: 3883 تاریخ : 1396/07/30 - 1439/02/01 - 2017/10/22
رخداد نجومی امروز