1397/7/1 - 13 محرم 1440 - 2018/9/23

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 5:13
کد خبر: 3881 تاریخ : 1396/07/28 - 1439/01/29 - 2017/10/20
رخداد نجومی امروز