1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 14:47
کد خبر: 3876 تاریخ : 1396/07/23 - 1439/01/24 - 2017/10/15
رخداد نجومی امروز