1397/4/29 - 6 ذیقعده 1439 - 2018/7/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج اسد
ورود ماه به برج اسد ساعت 10:11
کد خبر: 3874 تاریخ : 1396/07/21 - 1439/01/22 - 2017/10/13
رخداد نجومی امروز