1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 5:14
کد خبر: 3870 تاریخ : 1396/07/17 - 1439/01/18 - 2017/10/09
رخداد نجومی امروز