1397/7/1 - 13 محرم 1440 - 2018/9/23

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 3:25
کد خبر: 3868 تاریخ : 1396/07/15 - 1439/01/16 - 2017/10/07
رخداد نجومی امروز