1397/7/1 - 13 محرم 1440 - 2018/9/23

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج حمل
ورود ماه به برج حمل ساعت 00:11
کد خبر: 3866 تاریخ : 1396/07/13 - 1439/01/14 - 2017/10/05
رخداد نجومی امروز