1397/7/1 - 13 محرم 1440 - 2018/9/23

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 8:13
کد خبر: 3861 تاریخ : 1396/07/08 - 1439/01/09 - 2017/09/30
رخداد نجومی امروز