1397/7/1 - 13 محرم 1440 - 2018/9/23

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 19:55
کد خبر: 3858 تاریخ : 1396/07/05 - 1439/01/06 - 2017/09/27
رخداد نجومی امروز