1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج سنبله
ورود ماه به برج سنبله ساعت 9:21
کد خبر: 3849 تاریخ : 1396/06/27 - 1438/12/26 - 2017/09/18
رخداد نجومی امروز