1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج ثور
ورود ماه به برج ثور ساعت 20:52
کد خبر: 3840 تاریخ : 1396/06/18 - 1438/12/17 - 2017/09/09
رخداد نجومی امروز