1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج دلو
ورود ماه به برج دلو ساعت 00:39
کد خبر: 3834 تاریخ : 1396/06/12 - 1438/12/11 - 2017/09/03
رخداد نجومی امروز