1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جدی
ورود ماه به برج جدی ساعت 12:419
کد خبر: 3831 تاریخ : 1396/06/09 - 1438/12/08 - 2017/08/31
رخداد نجومی امروز