1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج عقرب
ورود ماه به برج عقرب ساعت 13:25
کد خبر: 3826 تاریخ : 1396/06/04 - 1438/12/03 - 2017/08/26
رخداد نجومی امروز