1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

خروج ماه ازبرج عقرب
خروج ماه ازبرج عقرب و ورود آن به برج قوس ساعت 21:31
کد خبر: 3717 تاریخ : 1396/02/21 - 1438/08/14 - 2017/05/11
رخداد نجومی امروز