1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ورود ماه به برج جوزا
ورود ماه به برج جوزا ساعت 06:10
کد خبر: 3704 تاریخ : 1396/02/08 - 1438/08/01 - 2017/04/28
رخداد نجومی امروز