1398/6/4 - 24 ذیحجه 1440 - 2019/8/26

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4618 | وضعیت هلال | 1398/01/11 تعداد مشاهده 862 | چاپ

وضعیت هلال ماه شعبان 1440 در برخی از کشورهای جهان روی نقشه

رخداد نجومی امروز