1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4618 | وضعیت هلال | 1398/01/11 تعداد مشاهده 502 | چاپ

وضعیت هلال ماه شعبان 1440 در برخی از کشورهای جهان روی نقشه

رخداد نجومی امروز