1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4593 | خانه نجوم | 1397/12/11 تعداد مشاهده 390 | چاپ

یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم برگزار گردید

یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم قم به همت خانه نجوم قم در روز پنجشنبه مورخه 1397/12/09 در محل سالن هماهیش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی برگزار گردید.
در این برنامه جناب آقای مهدی پیوند زنی مدیر اسبق خانه نجوم قم در موضوع نو آوریهای نوین در فهم آیات قرآن به ایراد سخن پرداخت.
رخداد نجومی امروز