1398/2/5 - 19 شعبان 1440 - 2019/4/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4547 | خانه نجوم | 1397/10/26 تعداد مشاهده 91 | چاپ

پخش زنده 168 باشگاه نجوم با عنوان پیشرفتهای فضایی

رخداد نجومی امروز