1397/12/1 - 14 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4547 | خانه نجوم | 1397/10/26 تعداد مشاهده 45 | چاپ

پخش زنده 168 باشگاه نجوم با عنوان پیشرفتهای فضایی

رخداد نجومی امروز