1397/9/24 - 7 ربیع الثانی 1440 - 2018/12/15

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4263 | مجتمع علمي ـ فرهنگي مركز | 1397/07/19 تعداد مشاهده 352 | چاپ

بازدید رئیس سازمان فضایی از رصد خانه امام علی علیه السلام

جناب آقای دکتر براری، رئیس سازمان فضایی ایران به همراه مدیران و کارشناسان سازمان روز پنجشنبه مورخ 1397/07/19 از رصدخانه امام علی علیه السلام بازدید نمودند.رخداد نجومی امروز