1397/6/28 - 9 محرم 1440 - 2018/9/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4194 | وضعیت هلال | 1397/06/19 تعداد مشاهده 247 | چاپ

رؤیت هلال ماه محرم 1440

هلال ماه محرم توسط اعضای ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى با چشم غير مسلح رؤيت گرديد.
رخداد نجومی امروز