1398/1/5 - 17 رجب 1440 - 2019/3/25

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4188 | وضعیت هلال | 1397/05/21 تعداد مشاهده 1266 | چاپ

گزارش رصد هلال ماه ذی الحجة 1439

بنا به گزارش رسیده از ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی هلال ماه ذی الحجه 1439 با چشم غیر مسلح رؤیت گردیده است.
رخداد نجومی امروز