1398/5/30 - 18 ذیحجه 1440 - 2019/8/21

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4171 | خانه نجوم | 1397/03/31 تعداد مشاهده 1952 | چاپ

آغاز پخش زنده یکصدو شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم

رخداد نجومی امروز