1398/3/3 - 18 رمضان 1440 - 2019/5/24

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4171 | خانه نجوم | 1397/03/31 تعداد مشاهده 1892 | چاپ

آغاز پخش زنده یکصدو شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم

رخداد نجومی امروز