1397/12/1 - 14 جمادی الثانی 1440 - 2019/2/20

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4058 | خانه نجوم | 1396/11/29 تعداد مشاهده 1117 | چاپ

گزارشی از فعالیت های نجومی در قم

رخداد نجومی امروز