1397/7/24 - 6 صفر 1440 - 2018/10/16

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4058 | خانه نجوم | 1396/11/29 تعداد مشاهده 1026 | چاپ

گزارشی از فعالیت های نجومی در قم

رخداد نجومی امروز