1398/1/2 - 14 رجب 1440 - 2019/3/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3926 | وضعیت هلال | 1396/07/28 تعداد مشاهده 1231 | چاپ

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1439 به افق شهر قم

پيش بيني هلال ماه صفر

٭ پيش بيني مي شود به خواست خداوند متعال هلال ماه صفر روز شنبه 30 محرم 1439 برابر با 29/07/1396 ديده خواهد شد، ارتفاع آن از افق شهر قم هنگام غروب آفتاب 13 درجه و 54 دقيقه، در سمت 242 درجه و 56 دقيقه با درخشندگي 3.14% و لحظه محاق آن در ساعت 22:44دو روز پيش و هنگام خروج آن از شعاع خورشيد ساعت 00:25روز پيش ، و غروب آن ساعت 18:43 مي باشد. و سمت آفتاب 257 درجه و 15 دقيقه، و غروب آن ساعت 17:24 ، و مدت مکث ماه بعد از غروب آفتاب 79 دقيقه، و اختلاف سمت ماه و خورشيد 14 درجه و 20 دقيقه مي باشد.

٭ همچنين پيش بيني مي شود ماه در شب قبل با ارتفاع آن از افق شهر قم هنگام غروب آفتاب 7 درجه و 32 دقيقه، در سمت 252 درجه و 52 دقيقه با درخشندگي 0.62% و لحظه محاق آن در ساعت 22:44روز پيش و هنگام خروج آن از شعاع خورشيد ساعت 00:25همان روز ، و غروب آن ساعت 18:08 مي باشد. و سمت آفتاب 257 درجه و 40 دقيقه، و غروب آن ساعت 17:25 ، و مدت مکث ماه بعد از غروب آفتاب 43 دقيقه، واختلاف سمت ماه و خورشيد 4 درجه و 48 دقيقه مي باشد.با توجه به محاسبات انجام شده هلال با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نخواهد بود.

  
٭ آغاز ماه هاي قمري از نظر شرعي با ديدن هلال ثابت مي گردد ٭رخداد نجومی امروز