1397/4/1 - 7 شوال 1439 - 2018/6/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3844 | وضعیت هلال | 1396/05/02 تعداد مشاهده 1175

گزارش رصد هلال ماه ذی القعده 1438 در غروب دوشنبه

بنا به گزارش ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی هلال ماه ذي القعدة ١٤٣٨ با چشم غير مسلح توسط ستاد استهلال  رؤيت گرديد

رخداد نجومی امروز