1397/6/28 - 9 محرم 1440 - 2018/9/19

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 3836 | وضعیت هلال | 1396/04/04 تعداد مشاهده 1651 | چاپ

گزارش رصد هلال ماه شوال 1438 در غروب یکشنبه

بنا به گزارش ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاي فلكى - نجومى هلال ماه با چشم غير مسلح در ساختمان مركز توسط حداقل ١٠ رؤيت گرديد.
گروه دوم در شهرستان زرند استان كرمان ١٠ نفر هلال را با چشم غير مسلح رصد نمودند.
گروه سوم  نيز در رصدخانه امام على (ع) وابسته به مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى در ٤٥ كيلومترى قم توانست هلال را رصد نمايند.
بنا به همین گزارش هلال ماه در شهر کلن آلمان نیز رؤیت گردیده است
رخداد نجومی امروز